Frågor och svar om handläggningstider

Här finns vanliga frågor och svar om NFC:s handläggningstider.

HANDLÄGGNINGSTIDER


Hur lång tid tar det att få svar på ett ärende med förtur?


Det beror på vilken typ av ärende det är och hur många och komplexa undersökningar som ska göras i ärendet. Vi har idag en situation där vi tvingas prioritera bland förturer, då resurserna inte räcker till.
Om vi tar ett våldtäktsärende som exempel, så är de ofta komplexa. Om det behöver göras specialanalyser, som tar lång tid och som måste göras i sekvens, är normal handläggningstid cirka 2-4 månader. NFC får in cirka 1000 sexualbrottsärenden per år. Det finns inte en färdig modell för handläggning av sexualbrottsärenden, och ärenden kan kompliceras ytterligare om det finns flera misstänkta gärningsmän. Handläggningstiderna påverkas också av när i tiden material kommer in till NFC och om uppdragsgivaren kommer med förnyade frågeställningar.
En rapport från 2016 visar att 12 % av sexualbrottsärendena som skickas till NFC återkallas. En hög andel av icke-förtursärenden (50 %) blir återkallade först då NFC kontaktar uppdragsgivaren. Detta leder till att tillgängliga resurser för andra forensiska undersökningar blir mindre i de fall då tid läggs på onödiga undersökningar. Där finns förbättringspotential.
Vi har även ett pågående förbättringsarbete gällande våldtäkter och informationen till NFC i samarbete med Utvecklingscentrum Väst och åklagarna, vilket även involverar bemötande av brottsoffer.

 

Varför mäter ni handläggningstid från senast inkomna material?


Det har vi haft som princip sedan 80-talet, på grund av att vi inte kan slutredovisa ett ärende innan vi fått det sista materialet. Generellt följer vi handläggningstid för när vi har avslutat 50 % av ärenden och när vi har avslutat 80 % av ärenden. Resterande 20 % kan ha långa handläggningstider beroende på att de antingen är väldigt komplexa eller har låg prioritet.

 

Varför är det så långa handläggtider för vapenärenden?


Sedan NFC bildades har vi arbetat hårt för att öka handläggarresurserna för vapenärenden. Vi har också ökat resurserna, men vi behöver bli ännu fler. Vi hade ett tapp av handläggare år 2012 som har tagit tid att ta igen ur flera aspekter. Dels att bygga upp kompetensen igen och även att beta av de balanser som byggdes upp samtidigt som antalet inkommande ärenden har ökat. Därför har vi satsat rejält på förbättringsarbete på vapen.

Påverkar NFC:s  handläggningstider häktningstiderna i Sverige?
Sverige har fått kritik för långa häktningstider. Enligt en rapport från Statskontoret är NFC ensam förklaringsfaktor för cirka 13 % av de långa häktningstiderna. I slutänden handlar det om resursfördelning.  För att möta verksamhetens behov bedömer vi att vi skulle behöva vara minst 700 personer år 2020, men det krävs framförhållning för att vi ska kunna rekrytera, vi har två års upplärningstid, samma som krävs för att utbilda poliser. Budgeten för att växa till 700 medarbetare har vi dock inte idag.

 

FÖRTURER

Vad är en förtur? Och hur prioriterar ni bland förturer?


En uppdragsgivare har möjlighet att begära förtur. Nu när vi har många förturer måste vi prioritera bland förturerna och det gör vi i dialog med uppdragsgivaren. Vi för kontinuerligt diskussion med åklagarna om förturer.
I särskilt akuta fall kan vi prioritera bort annan verksamhet och endast fokusera på att få ut svar så snabbt som möjligt. Det handlar då om ärenden där någon ytterligare person riskerar att bli skadad, kidnappning och liknande brottslighet.  De senaste åren har vi haft cirka 10-12 ärenden av detta slag per år och då jobbar vi dygnet runt.

 

Vad ger skäl till förtur?


Det kan handla om ungdomsärende, att någon sitter häktad, spaningsskäl eller andra motiverande skäl. Vi samarbetar med åklagarna i detta.


 

ÖVERGRIPANDE NFC

 

Vad är ett ärende?


En brottshändelse inom polisen kan ge upphov till en eller flera undersökningar vid NFC, exempelvis undersökning av dna, fingeravtryck, bildjämförelse och vapen. Vid NFC hålls dessa undersökningar samman i ett gemensamt huvudärende med en ärendeansvarig för helheten i syfte att ge utredningsprocessen en sammanhållen hantering och redovisning. I riktigt stora ärenden är det våra forensiska generalister som är ärendeansvariga och koordinerar allt arbete. Den forensiska generalisten är också kontaktperson gentemot uppdragsgivaren. Här kan du läsa mer om ärendets väg genom NFC.
I statistiken räknar vi ofta ärenden på undersökningsnivå, då räknas en undersökning som ett ärende. Detta för att kunna följa belastningen i verksamheten.

 

Hur kommer ärenden in till NFC?


Spår säkras på brottsplatsen av exempelvis kriminaltekniker, it-forensiker eller någon annan medarbetare inom polisen.  Vid den regionala forensiska sektionen görs en bedömning
 av insamlat material och det bestäms vilka material som ska skickas direkt till NFC för undersökning och analys, vilka material som kan sparas för att eventuellt, vid behov, under-
 sökas senare, och vilka material som kan undersökas lokalt av sektionens egna medarbetare.
 I komplexa ärenden kontaktas NFC inledningsvis eller under den pågående brottsplatsundersökning för att klarlägga vilka spår och material som ska säkras, i vilken ordning detta ska göras och vilka metoder som bör användas. I vissa fall kan forensiker och andra medarbetare från NFC även delta i brottsplatsundersökningen.

 

Vad är samarbetsärenden?


Statistik visar att antalet huvudärenden som består av flera undersökningsärenden ökar, så kallade samarbetsärenden. Ett exempel på ett samarbetsärende är ett vapen som också ska spårsäkras för dna och fingeravtryck och sedan provskjutas. Dessa undersökningar måste då göras i rätt ordning och med stor försiktighet för att inte förstöra spår. Först ska dna säkras utan att fingeravtrycken förstörs. Sedan behöver dna analyseras och utvärderas innan fingeravtryck kan säkras, då detta kan förstöra eventuellt kvarvarande dna. Först därefter kan en vapenundersökning ske. Detta gör att undersökningarna tar längre tid, men det går inte göra undersökningarna i en annan ordning, då skulle spår förstöras.

 

Nu när ni har större personalstyrka  - är ni effektivare?


Det är två års upplärning innan en ny medarbetare blir forensiker och kan arbeta fullt ut. Vi räknar därför med större effekt om cirka ett år. Detta under förutsättning att vi inte har allt för stor personalomsättning. Vi avslutade 10 % fler ärenden 2016 än 2015. Samtidigt går efterfrågan på våra tjänster upp hela tiden.