Svenskt Prüm-dna-utbyte har utökats med ytterligare tre länder

Under hösten har Sverige blivit ”Prüm-operativ” inom dna-området med Frankrike, Belgien och Danmark. Det gör att vi kan söka dna-profiler i varandras respektive dna-register som ger oss nya möjligheter att lösa både inhemska och gränsöverskridande brott.

NFC administrerar de svenska dna-registren.

Nationellt forensiskt centrum (NFC) administrerar de svenska dna-registren.

Under tre intensiva månader i följd har det svenska dna-utbytet inom Prüm utökats till att omfatta sökningar i ytterligare tre av EU:s medlemsländers dna-register. Christina Widén, som arbetar som forensiker vid NFC:s Typnings- och registergrupp, sammanfattar kort den senaste tidens utveckling inom Prümutbytet för dna:
– Den 22 augusti genomfördes sökningar tillsammans med Frankrike, den 21 september med Belgien och den 4 oktober med Danmark. Resultaten av sökningarna blev 605 träffar med Frankrike, 169 träffar med Belgien och 486 träffar med Danmark.

Enligt Christina rör merparten av träffarna brottstyper som stölder och inbrott av olika slag, men man har även fått träffar som gäller grova brott som våldtäkt, grov misshandel, försök till mord/dråp och mord/dråp/misshandel med dödlig utgång. Sökningarna mellan de nationella registern avslöjar också gränsöverskridande brottslighet då samma dna-profil förekommer i flera Prüm-länders dna-register.

Registrens storlek varierar

Såväl omfattningen av hur stora registren är som kriterierna för hur man lägger in dna-profiler kan dock variera länderna emellan, vilket framgår av tabell 1. Christina förklarar:

– Frankrike, som är EU:s näst folkrikaste land med strax över 66 miljoner invånare hade i augusti, när vi inledde vårt utbyte, över 3,9 miljoner dna-profiler i sina register. Det fanns fler än 3 650 000 dna-profiler från personer i det franska dna-registret, men det saknas uppgift om hur många unika individer det egentligen motsvarade. I Frankrike är det nämligen så att en persons dna-profil förekommer lika många gånger i dna-registret som personen har topsats. I Sverige, och i många andra länder, förekommer en person endast en gång med sin dna-profil i dna-registret oavsett hur många gånger personen har topsats.

Tabell 1 Antal dna-profiler i respektive Prüm-lands register vid tidpunkten för utbyte

Datum Land Antal dna-profiler spårregister Antal dna-profiler personregister

2017-08-22
Sverige  34 000   157 000
Frankrike 260 000 3 650 000

2017-09-21
Sverige  34 000   157 000
Belgien  28 000    46 000

2017-10-04
Sverige  34 000   158 000
Danmark  19 000   125 000

 

Så går sökningarna till

Sökningarna görs mellan Prüm-ländernas olika dna-register. Dna-profilerna är (i vissa fall) uppdelade i olika register beroende på dna-profilens ursprung och koppling till rättsprocessen. Sverige har till exempel tre olika dna-register:

  • Spårregistret, som innehåller dna-profiler från spår som säkrats i samband med en brottsutredning, till exempel på en brottsplats, och som inte kan kopplas till en viss person.
  • Utredningsregistret, som består av dna-profiler från skäligen misstänkta personer som topsats och som också registrerats i misstankeregistret (MR) i samband med ett brott som kan ge fängelse som påföljd enligt straffskalan.
  • Dna-registret, som omfattar dna-profiler från personer som registrerats i belastningsregistret (BR), vilket innebär att personen i fråga dömts till annan påföljd än böter .

– Dna-sökningarna genomförs både direkt och korsvis mellan ländernas register, berättar Christina. Vi kontrollerar alltså om dna-profilerna i spårregistret träffar mot dna-profilerna från spår i det andra landets motsvarande spårregister, men också om de träffar  mot personprofiler i register som motsvarar det svenska utredningsregistret och dna-registret.

Sedan körs det andra landets dna-profilerna från spårregistret mot dna-profilerna i de svenska registren. Därigenom kan man få fram information som visar olika brott som en känd misstänkt/dömd gärningsman gjort sig skyldig till i olika länder eller vilka olika brott i olika länder som en hittills okänd gärningsman gjort sig skyldig till.

 

Många träffar trots bortfall

Antalet träffar man får vid sökningarna är ofta från början mycket stort och kräver en del handpåläggning innan de kan redovisas ut till uppdragsgivarna.

– Vid sökningen mot Frankrike till exempel fick vi i första steget 2 023 träffar, säger Christina. Efter genomgång och bedömning av alla träffar kunde vi redovisa 605 stycken. De träffar som inte redovisades var baserade på endast 6 eller 7 godkända markörer i dna-profilen, av totalt 15, och flera av dem innehöll även en avvikelse.

När sökningen genomfördes mot Belgien fick man inledningsvis 308 träffar, men på grund av just otillräckligt antal markörer, som i fallet med Frankrike, redovisades 169 träffar. En sammanställning av utfallet av Prüm dna-sökningarna mellan Sverige och de tre länderna Frankrike, Belgien och Danmark presenteras i tabell 2.

Tabell 2 Sammanställning av resultatet av Prüm dna-sökningar mellan Sverige respektive Frankrike, Belgien och Danmark

Typ av dna-register som söks mot Typ av dna-register Antal träffar
Svenskt person      → Franskt spår  95
Svenskt spår      → Franskt person 378
Svenskt spår      → Franskt spår 131
Svenskt person      → Belgiskt spår  89
Svenskt spår      → Belgiskt person    9
Svenskt spår      → Belgiskt spår  71
Svenskt person      → Danskt spår 150
Svenskt spår      → Danskt person 264
Svenskt spår      → Danskt spår  72

 

Fyra länder återstår

För närvarande är Sverige dna-operativt inom Prüm med 19  länder. Sedan februari 2017 är totalt 24 av de 28 EU-länderna Prüm dna-operativa, inklusive Sverige. Alltså finns det ytterligare fyra länder för oss i Sverige att bli operativa med: Bulgarien, Cypern, England och Luxemburg.

Tidplanen för när detta kan ske är inte fastställd ännu. De länder i EU som inte är Prüm dna-operativa är Grekland, Irland, Italien och Kroatien. Norge och Schweiz har också skrivit på Prüm-fördraget och planerar för att bli operativa så småningom. I dagsläget är det oklart när det kommer att ske.


Text: Ann-Louise Flisbäck och Christina Widén
Foto: Lars Hedelin

 

Prümsamarbetet

Genom Prümrådsbeslutet, som är en överenskommelse om fördjupat samarbete inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism, får polismyndigheter inom EU rätt att söka i varandras dna-, fingeravtrycks- och fordonsregister.

Rådsbeslutet har kommit att kallas Prümrådsbeslutet efter staden Prüm i västra Tyskland, där Beneluxländerna, Tyskland, Spanien, Frankrike och Österrike redan 2005 ingick en liknande överenskommelse. Prümrådsbeslutet innebär att varje ansluten nation behåller sina egna datasystem för sina respektive register, och kan söka i en annan nations register på egen hand. Prümrådsbeslutet är tvingande för alla EU-länder, men även länder utanför EU får ansluta sig. I respektive land ska sökningarna hanteras av nationella kontaktpunkter. I Sverige är Nationellt forensiskt centrum (NFC) kontaktpunkt för Prüm-dna och hanterar de svenska dna-registren och Prüm dna-sökningarna. Internationella enheten, NOA, är kontaktpunkt för Prüm-finger och Prüm-fordon och hanterar Prümsökningar för fingeravtryck och fordonsuppgifter.