Förbättringspotential i den forensiska organisationen

Riksrevisionen har under våren granskat polisens forensiska organisation. Syftet med granskningen är att undersöka om den forensiska verksamheten bidrar till personuppklaring av brott på ett effektivt sätt.

– Rapporten innehåller flera konkreta förbättringsförslag som vi kommer att ha nytta av, säger Lena Klasén, avdelningschef vid NFC.

Hela brottsutredningsprocessen har granskats, från det att ett brott anmäls till dess att brottsutredningen lämnas till åklagare för åtalsprövning.  Det innebär att granskningen berör både Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Effektiva forensiska metoder

Riksrevisionens bedömning är att de forensiska metoderna till stora delar används effektivt. Både NFC:s forensiska analyser och de brottsplatsundersökningar som utförs av kriminaltekniker och lokala brottsplatsundersökare anses hålla hög kvalitet. Den brist som Riksrevisionen har identifierat rör framför allt de brottsplatsundersökningar som ingripandepoliser utför, då de bland annat saknar forensiskt utrustning.

– Granskningen belyser vikten av det arbete som kriminaltekniker och lokala brottsplatsutredare utför. Det är glädjande att deras arbete bedöms hålla hög kvalitet. Deras insatser har också stor betydelse för möjligheten att klara upp brott som drabbar den vanliga medborgaren, exempelvis bostadsinbrott, säger Lena Klasén.

Brister i beställningsprocessen

NFC:s undersökningar anses hålla hög kvalitet, men handläggningstiderna är för långa.  Riksrevisionen konstaterar att de långa handläggningstiderna för forensiska undersökningar främst beror på brister i beställningsprocessen.

– Det är mycket i granskningen som vi redan känner till. Genom att NFC nu är en del av Polismyndigheten har vi fortsatt goda möjligheter att kunna lösa dessa problem. Rutiner kring beställning av forensiska undersökningar behöver förtydligas och förenklas, kommenterar Lena Klasén.

Rapporten pekar också på att brister i polisens ärendehanteringssystem orsakar ineffektivitet i den forensiska verksamheten.

 

Läs hela rapporten här


  2017-06-20