Den forensiska processen

NFC har fått uppdraget att utveckla den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten. Projektet ”Den forensiska processen” där ”Harmonisering av ämnesområden” utgör ett delprogram med syfte att harmonisera arbetssättet inom den forensiska verksamheten.

Teknisk bevisning och forensiska undersökningar får allt större betydelse i brottmål. Detta ställer krav på hur den forensiska verksamheten bedrivs och kravet på ett standardiserat, kvalitetssäkrat och enhetligt arbetssätt blir allt större. Harmoniseringsprojekten har därför som uppdrag att ta fram en nationell modell för hur forensiska undersökningar utförs, oavsett var inom myndigheten dessa genomförs.

Men vad är egentligen den forensiska processen? Jo, det är dels ett projektramverk där NFC samlar projekt som tar fram gemensamma forensiska arbetssätt i den nya myndigheten. Men det är också en term för att beskriva vad som ingår i den forensiska verksamheten. Den forensiska processen börjar på brottsplatsen och pågår ända fram till domstolen. Den löper parallellt med utredningsprocessen under brottsutredningen. Den forensiska processen är ett stöd för utredningen och bidrar bl.a. med teknisk bevisning. Inom projektet Den forensiska processen har 11 projekt startats.
- Vi har börjat med de stora områdena och det kommer sannolikt att tillkomma fler projekt. Under IT-forensik ligger idag dessutom 6 stycken underprojekt, säger Roger Carlsson som är programledare för Harmonisering av ämnesområden, sitter med i Styrgruppen för Den forensiska processen samt även är projektledare för ämnesområdet Fingeravtrycksframkallning. 

Forensiska processen
Den forensiska processen löper parallellt med brottsutredning och utredningsprocess och sträcker sig från brottsplats till domstol.

I dagsläget löper följande projekt (slutår inom parentes):

 • Fingeravtrycksidentifiering (2017)
 • Fingeravtrycksframkallning (2017)
 • Dokumentundersökningar (2019)
 • Spårsäkring (2018)
 • Blodbildsanalys (2018)
 • Skospår (2017)
 • Vapenundersökningar (2019)
 • Fotografering (2019)
 • Fältarbete (2020)
 • Brandplatsundersökningar (2020)
 • It-forensik, med delprojekt nedan (2019)

1.  Datorundersökningar

2.  Dekryptering

3.  Elektronik

4.  Live Forensics

5.  Mobiltelefonundersökningar

6.  Multimedia

Processansvar för den forensiska verksamheten

I den nya arbetsordningen för Polismyndigheten har NFC "ansvar för myndighetens forensiska verksamhet". Det innebär att processansvaret för den forensiska verksamheten både på fält, i laborativ miljö och inom it-forensiken ligger hos NFC, vilket i praktiken innebär att NFC ansvarar för hur den verksamheten utförs. Funktionsansvaret är däremot fördelat mellan NFC och regionerna.

Tidigare bedrevs den forensiska verksamheten inom ett 20-tal olika polismyndigheter och verksamheten kunde skilja sig mycket åt. Arbetssätten som används idag behöver därför ses över för att göra verksamheten mer enhetlig. För att beskriva detta används ofta orden harmonisering eller ensning av verksamheten. Den forensiska verksamheten är inte bara metoderna vi använder i fältverksamheten, inom it-forensiken eller på laboratoriet, utan påverkas ju också av de arbetssätt vi har, de system vi arbetar i och av utvecklingsarbetet inom området. Även dessa områden måste ses över samtidigt som fält-, lab.- och it-verksamheterna harmoniseras.

- Genom att harmonisera våra ämnesområden får vi en kvalitetssäkring av den forensiska processen. Ämnesområdena blir ackrediterade med gemensamma metoder, standardförfaranden etc. och undersökningar redovisas på ett harmoniserat sätt. Spårbarheten blir bättre och vi säkerställer att handläggare och brottsplatsundersökare har rätt och avstämd kompetens för uppdraget. Ett harmoniserat arbetssätt gör också att vi möjliggör ärendefördelning inom hela polisen, vilket förväntas ge högre resursutnyttjande och kortare handläggningstider, säger Roger Carlsson och förklarar vilka konsekvenserna kan bli om vi inte har en enhetlig forensisk process inom myndigheten.

Villainbrott, sprskring, bostadsinbrott, inbrottstjuvar, Polismyndigheten Jnkping
Genom att harmonisera ämnesområdena säkerställs bland annat att brottsplatsundersökare har rätt och avstämd kompetens för uppdraget och att man använder samma metoder, standardförfaranden och undersökningar. Det ger också en möjlighet till att fördela ärenden över hela polisen, vilket förväntas ge högre resursutnyttjande och kortare handläggningstider.

- En risk som man inte kan bortse ifrån är att undersökningar riskerar att utföras på olika sätt, av personer som har varierande kompetens och att vi får en dokumentation och spårbarhet som inte är enhetlig. Detta i sin tur lämnar utrymme för ifrågasättande av genomförda undersökningar men också av kompetens vid vittnesmål. Dessutom riskerar vi att få bristfällig validering när vi utvecklar nya metoder eller använder nya tekniker och undersökningsmetoder. Vi riskerar också att få bristfällig spårbarhet vid ”kalla fall”, säger Roger Carlsson.

Rätt kvalitet i fokus

Målet med projekten är att de tillsammans ska skapa en effektiv forensisk process med rätt kvalitet och kompetens till stöd för utrednings- och domstolsprocesserna. Ledorden är att den forensiska processen ska präglas av rätt kvalitet. Avvägningar mellan noggrannhet och snabbhet är en av grunderna för rätt kvalitet. Att genomföra en enklare undersökning och få ett resultat snabbt som är nödvändigt för utredningsprocessen kan vara av högre kvalitet än ett mer genomgående svar som kommer för sent.

Omfattar cirka 1100 medarbetare

Den forensiska processen inkluderar många medarbetare inom myndigheten. Bland annat ingår förste man på plats vid brottsplatsen, kriminaltekniker och lokala brottsplatsundersökare som säkrar spår, personal i den laborativa verksamheten och den it-forensiska verksamheten som arbetar med undersökning och analys, och även forensisk personal som kallas som sakkunniga eller vittnen i domstol.

Inom Polismyndigheten fanns vid årsskiftet runt 350 medarbetare vid NFC som var en del av den forensiska verksamheten. Därutöver fanns även runt 700 medarbetare vid de forensiska sektionerna vid regionerna (de tidigare tekniska rotlarna), som även de ingår i NFC:s ansvar för den forensiska verksamheten.

Sverige ligger idag i framkant vad gäller EU:s vision för forensisk verksamhet. Att harmoniseringsprojektens uppdrag ligger där det ligger rent tidsmässigt gör att polisen i Sverige kan påverka riktningen i Europa, och att samarbetet inte bara kan stärkas inom den egna myndigheten, utan även inom Europa. Projektet möjliggör även ärendefördelning på en internationell nivå

 

Text: Niklas Boman och Ellinor Hegart