Prüm-sökningar

Genom Prümrådsbeslutet, som är en överenskommelse om fördjupat samarbete inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism, får polismyndigheter inom EU rätt att söka i varandras dna-, fingeravtrycks- och fordonsregister.

Rådsbeslutet har kommit att kallas Prümrådsbeslutet efter staden Prüm i västra Tyskland, där Beneluxländerna, Tyskland, Spanien, Frankrike och Österrike redan 2005 ingick en liknande överenskommelse. Prümrådsbeslutet innebär att varje ansluten nation behåller sina egna datasystem för sina respektive register, och kan söka i en annan nations register på egen hand. Prümrådsbeslutet är tvingande för alla EU-länder, men även länder utanför EU får ansluta sig. I respektive land ska sökningarna hanteras av nationella kontaktpunkter. I Sverige är Nationellt forensiskt centrum (NFC) kontaktpunkt för Prüm-dna och hanterar de svenska dna-registren och Prüm dna-sökningarna. Internationella enheten, NOA, är kontaktpunkt för Prüm-finger och Prüm-fordon och hanterar Prümsökningar för fingeravtryck och fordonsuppgifter.

Prüm dna

Sverige blev operativt för Prümsökningar av dna i november 2013 med Nederländerna som första land. Uppkoppling görs mot ett land i taget och inleds med att båda länderna söker alla dna-spår i registren mot varandra, en sk massökning. Därefter söks dna-profiler från alla svenska spår som inte ger en nationell träff mot person och dna-profiler från alla svenska misstänkta och dömda personer automatiskt mot dna-registren. De länder vi är uppkopplade med söker automatiskt sina dna-profiler från spår och personer mot de svenska registren. Vid träff erhålls uppgifter om själva dna-profilen, ett unikt register-ID-nummer samt uppgift om profilen härrör från ett spår eller en person. För att kunna utreda en sådan träff vidare måste ytterligare uppgifter, begäras av det andra landet genom Internationella enheten, NOA, via ett webbformulär på Polismyndighetens intranät. Sedan 2013 har vi i Sverige fortsatt vi att koppla upp oss mot några länder varje år för att så småningom utbyta dna-profiler med alla andra EU-länder. Följande länder är för närvarande anslutna för svenskt Prüm dna-utbyte:

Nederländerna (november 2013)
Finland (mars 2014)
Estland (september 2014)
Polen (oktober 2014)
Litauen (november 2014)
Slovakien (december 2014)
Rumänien (mars 2015)
Österrike (april 2015)
Tjeckien (maj 2015)
Spanien (november 2015)
Lettland (mars 2016)
Slovenien (mars 2016)
Ungern (juni 2016)
Portugal (juni 2016)
Malta (december 2016)
Tyskland (december 2016)
Frankrike (augusti 2017)
Belgien (september 2017)
Danmark (oktober 2017)
Luxemburg (februari 2018)

Prüm finger

Sverige blev godkänt för sökning av fingeravtryck inom Prümsamarbetet november 2015. En försöksverksamhet pågår för att ta fram rutiner och IT-stöd för sökningar och redovisning av träffar som erhålls.

Enskilda fingeravtryck från spår och personer i ärenden väljs ut och begärs sökta via en webb-applikation. Sökningen godkänns sedan av Internationella enheten, NOA. Vid uppkoppling mot ett nytt land sker inte någon massökning av spår i fingeravtrycksregistret på det sätt som det görs för DNA.

Vid en träff erhålls endast uppgifter om det land som träffen skett mot samt ett unikt register-ID-nummer. För att kunna utreda en sådan träff vidare måste ytterligare uppgifter begäras av det andra landet genom Internationella enheten, NOA.

Prüm fordon

Ett av följande tre kriterier ska vara uppfyllda för att få söka uppgifter automatiskt i andra länders fordonsregister: förebygga brott, utreda brott eller upprätthålla allmän säkerhet.

Chassinummer eller registreringsnummer används vid sökningen. Vid sökningen erhålls uppgifter om fordonet och dess ägare som föreligger vid dagens datum eller uppgifter som förelåg vid ett tidigare datum, en så kallad historisk sökning.

Andra länder kan göra motsvarande sökningar direkt mot Sveriges fordonsregister. Sverige är i maj 2016 uppkopplade mot 20 länder, vilket är samtliga operativa länder.