ENFSI

European Network of Forensic Science Institutes, ENFSI, är ett europeiskt nätverk för forensisiska institut. Målsättningen är att garantera att kvaliteten på utvecklingen och den forensiska kunskapen i Europa håller världsklass.

ENFSI-logga

För närvarande (2017) ingår 67 laboratorier från 36 länder i ENFSI. För att vara medlem i ENFSI krävs att laboratoriet är ackrediterat eller aktivt arbetar enligt en tidplan för att bli det.

I ENFSI ingår tre kommittéer; Quality and Competence Committee (QCC), Research and Development (R&D) och Education and Training (E&T). Christina Bertler Edlund från NFC var ordförande i QCC mellan 2003 och 2014.

Totalt deltar ett trettiotal av våra medarbetare i ENFSI:s arbete, i första hand som medlemmar i någon av expertarbetsgrupperna, men också genom att delta i de konferenser och utbildningar som ENFSI arrangerar.

Monopolstatus

ENFSI erhöll 2009 monopolstatus inom EU-kommissionens
finansieringsprogram ISEC. Det innebär att ENFSI tilldelas medel för att bedriva projekt för att utveckla den forensiska verksamheten inom EU.

Ackreditering av forensisk verksamhet

ENFSI bedriver ett samarbete med European Cooperation for Accreditation (EA) och International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) i syfte att göra en översyn av hur ackrediteringen av den forensiska verksamheten genomförs i ett internationellt perspektiv. I samarbete med ILAC och andra regionala forensiska organisationer pågår också en omarbetning av ILAC:s guideline G19:2002 Guide for forensic science laboratories vilken beskriver hur standarden ISO/IEC 17025 kan tillämpas av forensiska laboratorier i deras verksamhet. Ambitionen är att den reviderade upplagan av guidelinen ska omfatta hela den forensiska processen från brottsplatsarbete till sakkunnigutlåtande.

EMFA

European Mentorship for Forensic Accreditation är ett internationellt projekt där sex så kallade twinningpar har bildats. Varje par består av ett mentorlaboratorium som är ackrediterat och ett adeptlaboratorium som inte är ackrediterat. Målet är att hjälpa till att nå fram till ackreditering.

ENFSI har 16 arbetsgrupper

 • Digital imaging
 • Fire and Explosive Investigation
 • DNA
 • Forensic Information Technology
 • Documents
 • Forensic Speech and Audio Analysis
 • Drugs
 • Handwriting
 • Explosives
 • Marks
 • Fibres
 • Paint and Glass
 • Fingerprints
 • Road Accident Analysis
 • Firearms
 • Scene of Crime
 • Traces of animal, plants and soil

Sverige deltar i alla grupper utom tre: trafikolyckor, tal/ljud och spår från djur, växter och jord.