Pedagogiska teknikproffs med framtidsfokus

Han anlitades för att göra ett examensarbete som avslutning på högskolestudierna, men blev erbjuden anställning innan jobbet var slutfört. Roland Andersson arbetar som it-forensiker vid NFC – ett jobb som kräver teknisk expertis och pedagogisk förmåga.

Roland Andersson är dokumentundersökare på NFC.– Det som kom att väga till NFC:s fördel när jag valde arbetsplats var dels en uttalad önskan om att få jobba inom polisen, och därmed kunna bidra till samhället på ett positivt sätt, säger Roland Andersson. Dels möjligheten att vara med och utveckla expertisen inom det område som jag är intresserad av och behärskar.

Roland har jobbat som it-forensiker på NFC sedan januari 2016. Vägen in till Polismyndigheten och Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping var för Rolands del ett examensarbete som en avslutande del av det treåriga utbildningsprogrammet it-forensik och informationssäkerhet som han studerade på vid Högskolan i Halmstad. På det utbildningsmässiga kunskapskontot fanns redan specialiserade mjukvarustudier från Chalmers tekniska högskola – vilka nu fylls på med ett välmatat batteri av NFC:s internutbildningar – och praktisk arbetslivserfarenhet inom it från organisationer som Ericsson och Telia.

Behovet av it-forensiker är stort – inte bara inom den traditionella statliga sfären som Polismyndigheten, Tullverket och Försvarsmakten. Det finns en växande privat marknad där organisationer anställer it-forensiker för att genomföra interna utredningar om man misstänkter att företagshemligheter har läckt ut i samband med att medarbetare börjat arbeta för konkurrenter, eller att organisationens it-utrustning använts på olagliga och oetiska sätt.

Demolerad elektronik undersöks

It-forensikerna vid NFC:s mobil- och elektronikgrupp arbetar med undersökningar av alla former av lagringsmedia som kan innehålla data, som exempelvis bilder, ljud, filmer, texter och koordinater, och omfattar ett varierat utbud av tekniska enheter av allt från traditionella bärbara datorer och mobiltelefoner till bilar, klockor, gps-mottagare och träningsarmband.

– Det finns stor kunskap inom it-området vid Polismyndighetens regionala forensiska sektioner som också har it-forensiker anställda, och många mobiltelefonärenden inom respektive region hanteras där, framhåller Roland.

Inflödet av mobiltelefon- och andra närbesläktade ärenden är likväl stort till NFC, och antalet it-forensiker som arbetar med mobiltelefoner har tredubblats under det senaste ett och ett halvt åren. It-forensikerna vid NFC hanterar svårt tilltygade mobiltelefoner (krossade eller brända), liksom teknisk utrustning som ingår i ärenden som rör grövre brottslighet. I dagsläget genomför NFC merparten av undersökningarna av störsändare för elektroniska signaler och funktionstestar skimrar.

It-forensikerna vid de regionala forensiska sektionerna och it-forensikerna vid NFC använder i större och mindre utsträckning kommersiella programvaror som arbetsverktyg, men NFC:s verksamhet innebär också i hög grad metodutveckling och framtagning av egenproducerade verktyg och program.

– Vårt samarbete och utbyte med it-forensiker i övriga delar av polisen är viktigt och sker för närvarande inom ramen för harmoniseringsprojektet av den forensiska processen, där ett särskilt program med delprojekt finns för harmonisering av it-verksamheten. Målet, berättar Roland, är att vi ska uppnå enhetlighet i fråga om kvalitet, arbetsmetoder och kompetenskrav för oss som arbetar i olika delar av landet inom samma område.

Omfattande omvärldsbevakning

Den redan från starten omfattande basen av teknisk kunskap, som är en förutsättning för att kunna arbeta som it-forensiker, byggs ständigt på.

– Omvärldsbevakning är A och O för oss, förklarar Roland. Varje dag går jag igenom en mångfald av artiklar för att hålla mig uppdaterad om allt nytt som är på väg ut på marknaden och därmed kan vara på väg in till oss.

Att kunna identifiera de elektroniska föremål som kommit in för analys är också det första steget i NFC:s undersökning. Nästa blir att göra en funktionskontroll för att få en uppfattning om hur föremålen är tänkta att fungera och om de gör det. Därpå följer att klarlägga i vilket syfte – vanligen med ett brottsligt uppsåt – som utrustningen har använts, för att sedan extrahera data som analyseras från enheten. De data som man extraherar ur mobiltelefoner utgör ofta viktig stödbevisning i målen. Avslutningsvis ska undersökningar och slutsatser redovisas i ett sakkunnigutlåtande och presenteras på ett pedagogiskt sätt i en domstol som gör att rätten kan förstå och sätta bevisningen i dess rätta sammanhang. Mobiltelefon med spräckt display.

Internet of things

Med tanke på den rådande teknikintensiva och snabba utvecklingen är det svårt att sia om hur den framtida it-forensiska verksamheten kommer att se ut i exempelvis ett tioårsperspektiv. 

– En trend som vi kan se redan nu är att i princip allt ska vara uppkopplat mot internet, säger Roland. Vi håller kort sagt på att skapa ett ”internet of things” där man som användare kopplar upp allt från mobiltelefoner, bilar, klockor, träningsarmband med mera mot internet och får aktiviteter för respektive enhet loggade i tid.

 Det här gör att enorma volymer av information blir tillgängliga, samtidigt som det är en stor utmaning att kunna bedöma var man i dessa oceaner av data ska söka efter just den specifika information som är av stor betydelse i det aktuella rättsfallet, och sedan kunna redovisa detta på ett pedagogiskt sätt för rätten.

Den snabba tekniska utvecklingen med ständigt nya tekniska föremål, och komplexiteten som följer med detta, är dock något som Roland finner stimulerande och brinner för – en inställning som han förmodligen delar med många andra inom samma yrke.

– NFC är en visionär organisation som har som mål att hålla sig i framkant i it-sammanhang. Jag hoppas och tror att vi framöver kan arbeta än mer proaktivt för att forska och utveckla metoder som kan motverka och bekämpa brottsligheten på it-området, avslutar han.