Resultatvärdering ger rättssäkra resultat

NFC bjöd in teveprogrammet Brottsplats Sverige på ett besök, efter ett inslag i programmet där vår metod för resultatvärdering ifrågasattes. På plats kunde vi visa vår verksamhet och förklara hur vår resultatvärdering går till.

Ett rättssäkert arbetssätt genomsyrar hela vår verksamhet. NFC är ett ackrediterat laboratorium, vilket innebär att styrning och kvalitet krävs i hantering av alla moment och processer. Detta säkerställer lika och rätt hantering och undersökning oavsett vem eller vid vilken tidpunkt en undersökning genomförs.

Resultatvärdering
Representanter från tv-programmet Brottsplats Sverige besökte NFC där vi på plats kunde visa vår verksamhet och förklara hur vår resultatvärdering går till och den vetenskapliga grund som den vilar på.

Vid besöket fick teve-teamet bland annat träffa Ann Jangblad, forensiker som visade hur en dna-undersökning på olika material går till samt Anders Nordgaard, forensisk specialist i statistik.

– Resultatvärdering vid NFC vilar på vetenskaplig grund och utförs i enlighet med internationell standard, berättar Anders Nordgaard.  Att förklara hur resultatvärdering går till på ett pedagogiskt sätt är förstås en utmaning, och något som vi försöker bli bättre på hela tiden.

Faktaruta: Så går resultatvärdering till

Vid NFC:s huvudlaboratorium används sedan år 2004 en utlåtandeskala med nio steg. Skalstegen hänvisas till som slutsatsgrader. För att värderingen av en forensisk undersökning ska bli rättssäker och vetenskapligt underbyggd krävs att det finns en huvudhypotes, som kommer ur själva frågeställningen, och en alternativ hypotes. När undersökningen är klar bedöms hur förväntade/sannolika resultaten från undersökningen är under antagandet att respektive hypotes är sann. Därefter beräknas förhållandet mellan dessa sannolikheter. Detta förhållande, eller kvot, utgör det forensiska värdet av resultaten, resultatvärdet (V).

En slutsatsgrad i utlåtandeskalan motsvarar ett intervall av möjliga resultatvärden. De positiva slutsatsgraderna +1, +2, +3 och +4 motsvarar intervallen 6 ≤ V < 100, 100 ≤V < 6000 , 6000 ≤ V < en miljon samt V ≥ en miljon. Slutsatsgraden +4 innebär alltså att undersökningsresultaten är minst en miljon gånger mer sannolika om huvudhypotesen är sann jämfört med om alternativhypotesen är sann. De negativa slutsatsgraderna är symmetriska med de positiva slutsatsgraderna. En negativ grad stöder den alternativa hypotesen lika mycket som motsvarande positiva grad stöder huvudhypotesen.