Förtydligande efter Veckans brott

I förra veckans avsnitt av Veckans brott i SVT riktades allvarlig kritik mot NFC:s metoder för att värdera resultat. Flera av påståendena är direkt felaktiga.
– De som intervjuades har inte förstått vad resultatvärdering handlar om, kritiken baserades på felaktiga grunder, säger Lena Klasén, chef på NFC.

NFC:s metoder för att värdera resultat kritiserades av en före detta kriminaltekniker och av en försvarsadvokat i tv-programmet Veckans brott. Det påstods att NFC:s resultatvärdering leder till att felaktiga domslut fattas och att rättssäkerheten kan påverkas. Även Leif GW Persson var kritisk till resultatvärderingen. Under torsdagen publicerade SVT även en artikel utifrån programmet, baserad på samma felaktiga fakta. Flera påståenden som presenteras saknar grund för hur NFC arbetar och behöver därför förklaras.  

– Det är väldigt olyckligt att NFC:s metoder kritiseras på det här missvisande sättet. Det strider dessutom mot den dialog vi har haft med advokatsamfundet, säger NFC:s chef Lena Klasén.

NFC tolkar och värderar resultaten

Kritiken mot NFC handlar till stor del om de sannolikhetsbedömningar som NFC har som grund i sina utlåtanden till rättsväsendet och som också används internationellt. I utlåtandena används en niogradig skala som visar betydelsen av de forensiska undersökningsresultaten i det aktuella sammanhanget och som bygger på sannolikhetsbedömningar. Med resultatvärderingen kan NFC:s experter stödja och hjälpa rättsväsendet att tolka analysresultat som annars kan vara komplexa och svåra att förstå. Det är orimligt att förutsätta att domare, åklagare och advokater själva kan tolka till exempel resultatet av en glasjämförelse i termer av kemiska sammansättningar.

– I grund och botten menar de här kritikerna att resultatvärderingen kan leda till att rätten övertolkar NFC:s resultat och därför kan döma på felaktiga grunder. Men det är precis tvärtom. Med resultatvärderingen förklarar vi hur sannolikt ett forensiskt resultat är såväl under åklagarens framställning som under dess motsats, säger Anders Nordgaard, forensisk specialist på NFC.

Värderar resultat – inte bevis

NFC:s undersökningar och resultatvärdering utförs opartiskt, vetenskapligt, kvalitetssäkrat och transparent.

– Det är viktigt att skilja på resultatvärdering och bevisvärdering. De här kritikerna blandar ihop det. Vi på NFC undersöker, tolkar och värderar resultatet utifrån forensisk sakkunskap för att fastställa om och i vilken grad resultatet ger stöd åt ett påstående om bevismaterialet, det vill säga betydelsen av resultatet i det sammanhanget. Det är sedan rätten som värderar all bevisning runt detta påstående inklusive vår tolkning, säger Lena Klasén.

Lena Klasén och Anders Nordgaard menar samtidigt att kritiken visar att NFC måste bättre tydliggöra hur resultatvärderingen fungerar för att öka förståelsen och kunskapen inom rättsväsendet.

Felaktiga påståenden i programmet:

I programmet användes både en sko och en jacka för att exemplifiera NFC:s arbete med resultatvärdering. Samma sorts föremål har använts här:

  • NFC räknar inte ut hur sannolikt det är att en viss sko har gjort ett visst avtryck. Det NFC bedömer är hur sannolikt det är att få de undersökningsresultat man har fått om det är en annan sko som har avsatt avtrycket, i relation till hur sannolika undersökningsresultaten är om det faktiskt var den ”misstänkta” skon som avsatte avtrycket
  • Förhållandevis stort fokus läggs i programmet på ett gammalt ärende med en beslagtagen jacka där NFC påstås ha levererat ett utlåtande med ”99 procents säkerhet”. Den sortens utlåtande ges inte av NFC, eller på den tiden SKL. I det aktuella utlåtandet gavs slutsatsgraden +2, vilken inte är liktydig med sannolikheten 99 procent. Slutsatsgraden +2 innebär att ”resultatet talar för att…”. Läs mer om stegen i utlåtandeskalan.
  • NFC och tidigare SKL har aldrig arbetat enligt någon metod som skulle kallas källmetoden och den metodik NFC använder kallas inte för den logiska metoden. De metoder som redovisas i programmet stämmer alltså inte överens med NFC:s verksamhet, eller med tidigare verksamhet vid SKL.
  • NFC blandar inte in resultat från dna-undersökningar i jämförelse av skoavtryck mot sko. Olika typer av spår tolkas och värderas vart och ett för sig. I ett senare skede av utredningen kan en kompletterande begäran inkomma till NFC där vi ombeds samvärdera flera spår i ett gemensamt sammanhang.
  • Resultatvärdering är ingenting som har införts under de senaste åren. NFC och tidigare SKL har successivt infört det här sättet att värdera resultat på sedan dna-analys infördes på 1990-talet. En gemensam utlåtandeskala har funnits sedan 2004.

Läs mer: Så fungerar resultatvärdering